Thứ Tư, Tháng Sáu 3, 2020

Trước hoạ sâm năng toàn dân đoàn kết.

TRƯỚC HOẠ XÂM LĂNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT ! Khi nguy cơ bị ngoại xâm , dân tộc đứng trước hoạ mất nước toàn dân...

BẠN BIẾT CHƯA ?